Algemene Voorwaarden Opmaatondersteuning

Artikel 1: Definities
Opmaatondersteuning is een bedrijf voor bijles en trainingen, gevestigd aan de Jan de Louterstraat 17,1063 KX te Amsterdam en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 70723028. Onder bijles wordt verstaan het geven van leerhulp en huiswerkbegeleiding, individueel of in een kleine groep (2 tot 4 leerlingen) of de CITO voorbereiding. 3. Onder training wordt onder andere verstaan de ” Ik leer anders-training”, “de Rots en watertraining”, “Kanjertraining” en de training “Mindfullnes (for kids)”.

Artikel 2: Conversie
Indien enige bepaling uit deze algemene voorwaarden op enig moment ongeldig of op enigerlei wijze onafdwingbaar blijkt te zijn vanwege een bestaande of toekomstige rechtsregel, wet, aanwijzing, richtlijn, of verordening van toepassing op partijen, zal het restant van deze algemene voorwaarden van kracht blijven. Partijen komen overeen in een dergelijk geval de huidige algemene voorwaarden te zullen aanpassen zodanig dat de betreffende bepalingen weer in overeenstemming worden gebracht met de toepasselijke regelgeving waarmee deze in strijd waren, rekening houdend met de algemene balans tussen de wederzijdse rechten en plichten zoals bestaand voordat een dergelijke situatie zich voordeed. Het niet eisen van naleving van de algemene voorwaarden leidt niet tot verval van rechten.

Artikel 3: Aanmelding, plaatsing en inschrijving
Aanmelding vindt schriftelijk via de website en e-mail plaats of telefonisch. Plaatsing gebeurt op basis van beschikbaarheid van plek voor bijles*, volgorde van aanmelding en in samenspraak met de ouders. Indien er geen plek voor bijles beschikbaar is wordt er een wachtlijst gehanteerd op volgorde van aanmeldingsdatum. Zodra er een plek vrij komt wordt steeds de eerstvolgende persoon van de wachtlijst benaderd. Inschrijving vindt plaats tijdens het intakegesprek door het ondertekenen van de bijlesovereenkomst.

Artikel 4: Tarieven
Alle tarieven voor bijles zijn vrijgesteld van BTW. Opmaatondersteuning is gerechtigd haar tarieven eenmaal per kalenderjaar marktconform te verhogen. Een dergelijke verhoging wordt uiterlijk twee weken voor het einde van het betreffende kalenderjaar schriftelijk of per mail aan de leerling en/of zijn/haar ouders/verzorgers medegedeeld. De geldende tarieven kunt u vinden onder het kopje ‘tarieven’ op de website van Opmaatondersteuning.

Artikel 5: Abonnementen
Opmaatondersteuning werkt met maandabonnementen. Deze zijn geldig voor één maand en gebaseerd op 4,5 les per maand. Tijdens de schoolvakanties en nationale feestdagen is Opmaatondersteuning gesloten. In geval van extra uitval van de lessen i.v.m een vakantie of andere onvoorziene omstandigheid door Opmaatondersteuning wordt het maandtarief aangepast.

Artikel 6: Facturatie, betaling en incassokosten
Facturatie gebeurt voorafgaand de start van de leerondersteuning. Bij de eerste factuur worden tevens de administratiekosten ( €15,-) gefactureerd. De betaling dient uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum, maar voor aanvang van de lessen ontvangen te zijn op de bankrekening van Opmaatondersteuning.
Mocht de betaling niet, c.q. niet tijdig, ontvangen zijn dan stellen wij de klant in gebreke en bepaalt de wet dat Opmaatondersteuning buitengerechtelijke kosten (incassokosten) in rekening mag brengen.

Artikel 7: Annulering
De bijles is een wekelijkse verplichting. Wanneer een geplande bijles uiterlijk 48 uur van tevoren door ouders geannuleerd wordt, worden er geen kosten in rekening gebracht. Indien de afspraak binnen 48 uur van tevoren wordt geannuleerd wordt het volledige uurtarief in rekening gebracht. Dit geldt ook voor annuleringen waarbij overmacht de reden van de annulering is. Onder overmacht wordt onder andere verstaan ziekte van zowel leerling als ouders.

Artikel 8: Opzegging
Opmaatondersteuning hanteert een opzegtermijn van vier weken. De opzegging dient schriftelijk plaats te vinden. De bijlesovereenkomst met Opmaatondersteuning eindigt nadat de laatste afspraak voor bijles heeft plaatsgevonden en de kosten volledig zijn voldaan. De Opmaatondersteuning kan de bijlesovereenkomst beëindigen met opgaaf van redenen met een opzegtermijn van 4 (vier) afspraken. Opmaatondersteuning zal dit schriftelijk of per mail aankondigen aan de ouder(s)/verzorger(s) van de leerling. Bij het niet nakomen van financiële verplichtingen door de leerling of de ouder(s)/verzorger(s) van de leerling, kan Opmaatondersteuning de leerling toegang tot de bijles ontzeggen en de bijles per direct beëindigen. Opmaatondersteuning zal dit schriftelijk of per mail aankondigen.

Artikel 9: Verplichtingen en verantwoordelijkheden van de /verzorgers
Ouders/verzorgers zijn verplicht ervoor te zorgen dat hun zoon/dochter op de afgesproken tijd aanwezig is voor de bijles. Ouders zijn ervoor verantwoordelijk dat hun zoon/dochter de map met materiaal meeneemt naar de bijles.

Artikel 10: Overmacht aan de zijde van Opmaatondersteuning
In geval van (langdurige) verhindering of ziekte van de medewerkers van Opmaatondersteuning zal Opmaatondersteuning haar uiterste best doen om voor vervanging te zorgen. Hieraan kunnen echter geen rechten worden ontleend. Wanneer een bijles hierdoor niet door kan gaan, zal deze niet in rekening worden gebracht.

Artikel 11: Wijzigingen
Opmaatondersteuning is gerechtigd om wijzigingen in het aanbod of de werkwijze door te voeren op elk moment in het jaar dat zij dit noodzakelijk acht. Een dergelijke wijziging wordt uiterlijk twee weken voor de ingangsdatum schriftelijk of per mail aan de leerling of zijn/haar ouders/verzorgers medegedeeld.

Artikel 12: Persoonlijke gegevens en geheimhouding
1. Ouders verplichten zichzelf tot het aanleveren en eventueel op tijd wijzigen van juiste mail- en adresgegevens t.b.v. facturatie en contact.
2. Persoonsgegevens worden door Opmaatondersteuning zorgvuldig bewaard en zijn alleen toegankelijk voor de medewerkers van Opmaatondersteuning. Tenzij ouders hier bezwaar tegen maken, kunnen de onderwijsgegevens ook inzichtelijk gemaakt worden voor de school van de leerling.
3. Zonder toestemming van ouders worden gegevens niet gedeeld met derden.
4. Door de leerling in vertrouwen aan de medewerkers van Opmaatondersteuning ter beschikking gestelde informatie is, indien de leerling dit expliciet wenst, niet toegankelijk voor de ouders, tenzij Opmaatondersteuning dit in het belang van de leerling acht of de fysieke of psychologische integriteit van de leerling, klasgenoten of andere betrokkenen op het spel staat. Dit ter beoordeling van Opmaatondersteuning.
5. Opmaatondersteuning zal vertrouwelijk omgaan met persoonsgegevens van ouders en de leerling, in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van Persoonsgegevens, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Artikel 13: Informatiedeling
De ouders/verzorgers van de leerling geven (na onderling overleg tussen Opmaatondersteuning en ouders) toestemming aan Opmaatondersteuning om informatie uit te wisselen met medewerkers van de onderwijsinstelling waar de leerling onderwijs volgt, voor zover dit nodig is voor de begeleiding van de leerling.

Artikel 14: Aansprakelijkheid
1. Opmaatondersteuning is niet aansprakelijk voor vermissing of beschadiging van eigendommen tijdens het bezoek aan een locatie van Opmaatondersteuning. 2. Voor de bijles is Opmaatondersteuning grotendeels afhankelijk van de medewerking van de leerling. Als de leerling niet meewerkt, bewust gegevens achterhoudt of vervalst, is Opmaatondersteuning hiervoor, en voor het dientengevolge niet welslagen van de bijles, niet aansprakelijk. 3. Opmaatondersteuning biedt geen garantie voor te behalen resultaten en is niet aansprakelijk voor tegenvallende resultaten. Opmaatondersteuning gaat een inspanningsverplichting, maar geen resultaatverplichting aan, wat wil zeggen dat zij geen resultaat kan garanderen. 4. Indien Opmaatondersteuning aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld. De aansprakelijkheid van Opmaatondersteuning is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval. De aansprakelijkheid van Opmaatondersteuning is beperkt tot zaken die binnen de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van Opmaatondersteuning valt.

Artikel 15: Uitsluiting
Opmaatondersteuning biedt alle leerlingen een passend arrangement. In samenspraak met ouders/verzorgers zoeken wij een passend arrangement en tijd.

Artikel 16: Privacy
Wanneer Opmaatondersteuning herkenbare foto’s van leerlingen wil publiceren wordt toestemming gevraagd aan de ouders.

Artikel 17: Reclamaties en verjaringstermijn
Klachten over Opmaatondersteuning en de uitvoering van de bijlesovereenkomst dienen door de ouders binnen 7 dagen na ontdekking van het gebrek schriftelijk kenbaar te worden gemaakt aan Opmaatondersteuning per aangetekende post. 2. Klachten over de factuur dienen binnen 7 dagen na factuurdatum te worden gemeld. 3. De ouders dienen Opmaatondersteuning steeds in de gelegenheid te stellen een klacht te doen onderzoeken en dienen daarbij hun volledige medewerking te verstrekken. 4. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten die Opmaatondersteuning daardoor heeft moeten maken, daaronder inbegrepen de onderzoekskosten, voor rekening voor de ouders/verzorgers. 5. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Opmaatondersteuning , één jaar.

Artikel 18: Intellectuele eigendomsrechten
Alle door Opmaatondersteuning geleverde materialen blijven intellectueel eigendom van Opmaatondersteuning. Vermenigvuldiging en verspreiding ervan is alleen toegestaan wanneer uitdrukkelijk de naam van Opmaatondersteuning vermeld wordt, en Opmaatondersteuning uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven en onder voorwaarde dat de verspreiding geen enkel commercieel belang dient.

Artikel 19: Toepasselijk recht en bevoegde rechter
In geval van geschillen tussen Opmaatondersteuning en de klant is het Nederlands recht van toepassing. Mogelijke geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van Opmaatondersteuning.

*Waar bijles geschreven staat, kan ook training worden gelezen.

© 2018 All Rights Reserved Probaat Media